Jak správně hasit požár

Pevné látky hořící plamenem nebo tlením

Hašení zahájíme namířením proudu hasiva na střed hořícího předmětu a pokračujeme dále tak, aby byl hořící předmět rovnoměrně pokrýván hasební směsí, doporučujeme hasivo aplikovat přerušovaně v několika sekundových dávkách. Hořící stěny hasíme odspodu směrem nahoru. Vše ve vzdálenosti asi 1 m. 

Kapalné hořlavé látky nebo látky hořením se zkapalňující

Úvodní vzdálenost hašení je na dostřik spreje, následuje postupné přibližování se k požáru s jeho uhasínáním. Hasivo aplikujeme bez přerušení až do uhašení požáru a vyprázdnění celého spreje. Následné vyprázdnění zbytku spreje do požářiště působí jako prevence opětovného vzplanutí a ochlazuje místo požáru. 
Při hašení požárů kapalin se vyvarujte příliš malé vzdálenosti, kdy by byla hořící kapalina rozstříknuta proudem hasiva do okolí. Optimální vzdálenost je 1,5-2 m. 

U požáru volně rozlité hořlaviny

postupně aplikujeme na hořící plochu od jednoho kraje přes střed hořící plochy až na druhý okraj. 

U požáru volně rozlité hořlaviny

je vhodné hasivo aplikovat nepřímo, tj. o stěnu nádoby tak, aby napěněná hasební směs stékala na hladinu hořící kapaliny, rozlila se na ní a požár ustal. 

Vytékající hořlavé kapaliny

hasíme od místa výtoku směrem dolů. 

Hasivo pro objem 400 ml má hasební účinnost dle přepočtu z očekávaného výkonu výrobce hasiva 13B. Testováno výrobcem hasiva na předepsaném zkušebním požáru pro třídu požáru B. 

Na nepolární hořící kapaliny je účinnost hasiva vynikající, hasivo lze použít i na hašení polárních kapalin, účinnost je však díky nižšímu objemu hasiva menší. 

Plynné látky do provozního tlaku zařízení 3 bary

Hasební zásah na plynových zařízeních spočívá v „uražení“ plamene tlakem hasiva blízko u místa úniku plynu a v ochlazování/hašení blízkého okolí, aby nedošlo znovu ke vznícení unikajícího plynu. Proud hasiva (dle okolností požáru a bezpečnostních možností obsluhy) je možné směřovat k úniku plynu a to: a) pod úhlem 45° b) po směru úniku c) v 90°ke směru úniku. Aplikace podle možností ze vzdálenosti 1 m. 

Bezpečnostní informace: Bezprostředně po uhašení plamene je nutno uzavřít přívod plynu, aby se zabránilo možnému hromadění unikajícího plynu a následnému výbuchu! V případě, kdy není možno přívod plynu bezpečně uzavřít, je vhodné nechat unikající plyn hořet a hasit, případně ochlazovat pouze okolní předměty. 

Zařízení pod elektrickým napětím do provozního napětí 400 V

Tyto požáry je možno hasit ze vzdálenosti minimálně 1 metru. Zahrnuje běžné domácí spotřebiče pod napětím 230 V nebo 400 V. 

Elektrická nevodivost je zaručena dvojí technickou specifikací: 

Díky samotné konstrukci spreje, kdy je hasivo naprosto odděleno od případně vodivých částí výrobku.
Díky speciální trysce, která zajistí během bezpečné vzdálenosti 1 m naprosté „rozdělení“ hasebního proudu a tím zamezení přenosu napětí tzv. „po proudu“. 

Požáry tuků, olejů, kuchyňských zařízení i pod napětím

Hasební zásah na plynových zařízeních spočívá v „uražení“ plamene tlakem hasiva blízko u místa úniku plynu a v ochlazování/hašení blízkého okolí, aby nedošlo znovu ke vznícení unikajícího plynu. 
Proud hasiva (dle okolností požáru a bezpečnostních možností obsluhy) je možné směřovat k úniku plynu a to: a) pod úhlem 45° b) po směru úniku c) v 90°ke směru úniku. Aplikace podle možností ze vzdálenosti 1 m. 

Bezpečnostní informace: 
Bezprostředně po uhašení plamene je nutno uzavřít přívod plynu, aby se zabránilo možnému hromadění unikajícího plynu a následnému výbuchu! V případě, kdy není možno přívod plynu bezpečně uzavřít, je vhodné nechat unikající plyn hořet a hasit, případně ochlazovat pouze okolní předměty. 

Požáry lithium iontových akumulátorů, baterií a sestav

Hasicí sprej lze použít k hašení/tlumení požáru lithium-iontových akumulátorů a baterií, včetně akupacků hybridních vozidel a elektromobilů, počítačových sestav a notebooků s technologií li-ion, li-ion nabíječek při nabíjení akumulátorů a všech ostatních technologií používající k napájení či nabíjení lithium-iontové zdroje. 
Hasivo se musí dostat ke zdroji požáru – horní části akumulátorů/baterií, kde dochází k prohořívání jejich hořlavého obsahu přes zalisovanou horní plusovou část. Tato část je vlastním požárem a následným žárem poškozena, dojde k otevření zalisovaného prostoru akumulátoru/baterie a vyšlehávání plamenů s celkovým nárůstem teploty a případným požárem okolí. 
Úvodní vzdálenost hašení závisí na bezpečném přiblížení se k takovému požáru. To je dáno rozsahem požáru, výcvikem, znalostmi o požární Technický list GlaciAid „Hasicí sprej pěnový speciální MG-400 MK2“ Stránka 4 z 4 ochraně a možností použití protipožárního OOPP u zasahující osoby (ochranné brýle, štíty, rukavice, dýchací masky či požární oblek apod.). 
Pokud hasební zásah provádí laik, musí dodržovat v první řadě vlastní bezpečnost a požár se pokoušet uhasit z bezpečné možné vzdálenosti, tj. na dostřik spreje s případným postupným přibližováním se k požáru. 
Značnou výhodou hasicího spreje je jeho plná funkčnost ve všech polohách, tedy možnost dostat cíleně hasivo přesně tam, kde je to nejúčinnější. Proud hasiva by měl být aplikován do místa výšlehu plamenů z akumulátorů/baterií. 

Glaci Aid

GlaciAid MG-400 MARK2

Speciální hasicí sprej
580 Kč s DPH
  • Speciální hasicí sprej na hašení olejů, lithiových akumulátorů a všech ostatních tříd požárů i pod napětím.

Držák celé láhve spreje GlaciAid

Speciální hasicí sprej
189 Kč s DPH
  • Držák vyrobený na míru pro GlaciAid Mark2. Plastový držák je vhodný svojí velikostí pro držení hasicího spreje GlaciAid po všech stranách. Jednoduše zaklapnete sprej do držáku.